Materská dovolenka

15.07.2010 11:15

Materská dovolenka

Autor: JUDr. Soňa Glezgo

Aký je účel a dĺžka trvania materskej dovolenky?

O materskej dovolenke môžeme hovoriť len v prípade žien, ktoré sú zamestnané (prípadne v obdobnom pomere, napr. štátna služba). Nezamestnaná matka, ani podnikateľka nemôžu byť na materskej dovolenke, nakoľko materská dovolenka je voľnom z práce, ktoré žene poskytuje zamestnávateľ.

Materská dovolenka patrí žene v súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa, a to v trvaní 28 týždňov. Ak žena porodila zároveň dve deti alebo viac detí alebo ak ide o osamelú ženu, patrí jej materská dovolenka v trvaní 37 týždňov.

Som slobodná matka, ale žijem s druhom. Nemáme rovnaký trvalý pobyt. Môžem mať výhody slobodnej matky? Kontroluje to niekto?

Pojem slobodná matka je hovorový termín. Správny termín je osamelá matka ( otec), a tento pojem je presne definovaný § 40 Zákonníka práce.

Osamelý zamestnanec je zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený, rozvedený muž, slobodná, ovdovená, rozvedená žena. Tiež ak je osamelý muž, alebo osamelá žena z iných vážnych dôvodov.

Pokiaľ ide o kontrolu, subjekt, u ktorého si uplatňujete zákonné nároky z dôvodu, že ste osamelá matka spravidla vyžaduje potvrdenia (prípadne čestné vyhlásenie) o tom, že žijete sama.

Kedy môžem nastúpiť na materskú dovolenku?

Žena nastupuje materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom. O nástupe rozhoduje ošetrujúci lekár.

Mala by som nastúpiť na materskú dovolenku, ale cítim sa dobre a chcem ešte pracovať. Môžem?

Áno je to možné, materská dovolenka sa Vám však skráti.

Ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov z iného dôvodu, než že pôrod nastal skôr, ako určil lekár, poskytne sa jej materská dovolenka odo dňa pôrodu len do uplynutia 22 týždňov alebo 31 týždňov, ak ide o ženu, ktorá porodila zároveň dve deti alebo viac detí, alebo ak ide o osamelú ženu.

Môžem ostať na materskej dovolenke aj keď sa o svoje dieťa nestarám osobne?

Pokiaľ sa nemôže žena alebo muž starať o dieťa, pretože ho zo zdravotných dôvodov prevzal do starostlivosti dojčenský ústav alebo iný liečebný ústav a žena alebo muž zatiaľ nastúpi do práce, materská dovolenka sa nástupom do práce, najskôr ale po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu preruší. Jej nevyčerpaná časť sa žene alebo mužovi poskytne odo dňa, keď prevzal dieťa z ústavu opäť do svojej starostlivosti a prestal preto pracovať, nie však dlhšie ako do troch rokov veku dieťaťa.

Žene alebo mužovi, ktorý sa prestal starať o narodené dieťa a ktorého dieťa bolo z tohto dôvodu umiestnené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ako aj žene alebo mužovi, ktorého dieťa je v dočasnej starostlivosti detského domova alebo obdobného ústavu z iných ako zdravotných dôvodov, nepatrí materská dovolenka a rodičovská dovolenka za obdobie, počas ktorého sa o dieťa nestará.

Mám nárok na materskú dovolenku aj keď dieťa zomrelo?

Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí žene materská dovolenka v trvaní 14 týždňov.

Ak dieťa zomrie v dobe, keď je žena na materskej dovolenke alebo žena a muž na rodičovskej dovolenke, poskytuje sa im táto dovolenka ešte počas dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do dňa, keď by dieťa dosiahlo jeden rok.

Ako dlho musí materská dovolenka trvať?

Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byť kratšia ako 14 týždňov a nemôže sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Toto platí len pre zamestnancov.

Chceme si dieťa osvojiť. Budem mať nárok na materskú dovolenku?

Áno. Nárok na materskú dovolenku má aj žena alebo muž, ktorý prevzal na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela.

Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka sa poskytuje žene alebo mužovi odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 22 týždňov, a ak žena alebo muž prevzal dve deti alebo viac detí alebo ak ide o osamelú ženu alebo osamelého muža v trvaní 31 týždňov, najdlhšie však do dňa, keď dieťa dosiahne vek osem mesiacov.

Môže ostať na materskej dovolenke aj muž?

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

Nárok poberať počas tejto rodičovskej dovolenky materské mu však vzniká len v zákonom presne vymedzených prípadoch. Bližšie pozri kapitolu o peňažných nárokoch.

Ako je to s predĺženou materskou dovolenkou?

Predĺžená materská dovolenka neexistuje. Po materskej dovolenke vzniká zo zákona nárok na rodičovskú dovolenku.

Mám nárok na riadnu dovolenku za dobu na materskej dovolenke?

Doba materskej dovolenky je považovaná pre účely dovolenky za kalendárny rok za výkon práce. Za dobu materskej dovolenky teda vzniká nárok na dovolenku za kalendárny rok, akoby bola zamestnankyňa normálne v práci.

—————

Späť