Očkovania bábätiek

30.07.2010 11:18

 

OČKOVACÍ KALENDÁR (PLATOSŤ OD 1. 1. 2009)

Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. a § 5 až § 6 vyhlášky MZ SR č. ..../ 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

ROČNÍK NARODENIA VEK DRUH OČKOVANIA TYP OČKOVANIA
2009 4. deň života Tuberkulóza (BCG) základné očkovanie
2009 3. – 4. mesiac Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna)
Vírusová hepatitída B
Hemofilové invazívne infekcie
Detská obrna
(DTaP-VHB-HIB-IPV)

Pneumokokové invazívne ochorenia (konjugovaná vakcína, simultánna aplikácia s hexavakcínou)
I. dávka (základné očkovanie)
5. – 6. mesiac II. dávka (základné očkovanie)
11. – 12. mesiac III. dávka (základné očkovanie)
2008 od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života Morbilli, mumps, rubeola (MMR) základné očkovanie
2004 v 6. roku života Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna)
Detská obrna (DTaP-IPV)
preočkovanie
1999 v 11. roku života Morbilli, mumps, rubeola (MMR) preočkovanie
Tuberkulóza (BCG) preočkovanie (iba tuberkulín negatívne)
1997 v 13. roku života Diftéria, tetanus, detská obrna (dT-IPV) preočkovanie
X Dospelí * Diftéria, tetanus (dT) preočkovanie každých 15 rokov
Poznámky:
1. Na očkovanie detí HBsAg pozitívnych matiek je určená pentavakcína DTPa - IPV+HIB.
2. Deti z ročníka 2006, ktoré neboli preočkované v 3. roku života proti diftérii, tetanu a pertussis sa v roku 2009 nepreočkujú.

* Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporučeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, že nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti.
 

—————

Späť