Rodičovský príspevok

15.07.2010 11:18

Rodičovský príspevok

Autor: JUDr. Soňa Glezgo

(zák.č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku )

S účinnosťou od 1.1.2010 upravuje rodičovský príspevok nový zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 571/2009 Z.z. , ktorým bol zároveň „starý“ zákon o rodičovskom príspevku č. 280/2002 Z.z. zrušený.  

Tento článok má za cieľ dať do pozornosti najvýraznejšie zmeny, ktoré nový zákon zaviedol s poukazom aj na novinársky neatraktívne, avšak v praxi dôležité časti a na dotazy, ktoré sa v právnej poradni opakujú najčastejšie.  

Čo je rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú štát poskytuje oprávnenej osobe počas riadnej starostlivosti o dieťa. 

Kto má nárok na rodičovský príspevok ?

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na rodičovský príspevok je:

 • rodič dieťaťa,
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ide o prípad tzv. dočasnej predpestúnskej starostlivosti) alebo
 • manžel/ka rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Z uvedenej citácie zákona je zrejmé, že  status druh/družka nezakladá vznik právneho postavenia oprávnenej osoby.   

Aké sú podmienky nároku na rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok si môže účinne uplatniť len oprávnená osoba, a to ak súčasne spĺňa všetky nasledovné podmienky:

 • riadne sa stará o dieťa,
 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a
 • nevykonáva zárobkovú činnosť.

Dieťaťom sa pre účely rodičovského príspevku rozumie dieťa:

 1. do troch rokov veku,
 2. do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
 3. do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

Čo sa rozumie pod  riadnou starostlivosťou?

Pojem riadna starostlivosť sa v slovenskom právnom poriadku vyskytuje vo viacerých právnych predpisoch, avšak nie vždy je rovnako definovaný.

Pre účely rodičovského príspevku  zákon túto definuje nasledovne:

Osobná starostlivosť je starostlivosť poskytovaná dieťaťu oprávnenou osobou v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä:

 • primeraná výživa dieťaťa,
 • hygiena dieťaťa,
 • výchova dieťaťa a
 • dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu (tzn. deväť preventívnych prehliadok poistenca verejného zdravotného poistenia do jedného roku veku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, z toho najmenej tri preventívne prehliadky do troch mesiacov veku,  jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria).

Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú, ak:

 • dieťa je zo zdravotných dôvodov v ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu, zariadenie sociálnych služieb alebo iné obdobné zariadenie,
 • dieťa navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu alebo iné obdobné zariadenie, ak oprávnené osoby alebo osamelá oprávnená osoba, ktorá je slobodná, rozvedená, ovdovená, sú fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
 • oprávnená osoba počas štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole alebo počas vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa zákona o službách zamestnanosti ( z.č. 5/2004 Z.z.) zabezpečí riadnu starostlivosť o dieťa druhou oprávnenou osobou alebo inou plnoletou fyzickou osobou, ktorá neposkytuje starostlivosť dieťaťu podľa živnostenského zákona (z.č. 455/1991 Z.z.)  a nevypláca sa jej rodičovský príspevok.

Kto má nárok na rodičovský príspevok, ak sme na rodičovskej dovolenke obaja rodičia?

Nárok na rodičovský príspevok má v tomto prípade len jedna oprávnená osoba určená podľa vlastnej  dohody.

Aj v prípade, ak je v rodine viac detí, vzniká  len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.

Je možné poberať rodičovský príspevok  i keď žijem v cudzine?

Pri splnení zákonných podmienok pre vznik nároku na rodičovský príspevok áno, avšak nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená alebo dobrovoľne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Moje dieťa sa narodilo v cudzine a ja ešte nemám vystavený slovenský rodný list. Ako postupovať?

Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok dieťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu ( z.č. 154/1994 Z.z. o matrikách), oprávnená osoba k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.

Môžem poberať popri rodičovskom príspevku aj dávky sociálneho poistenia?

Za splnenia zákonom stanovených podmienok môže vzniknúť aj súbeh nároku na dávky. 

Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku podľa odseku 2 (256,- eur), rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku podľa odseku 2 (256,- eur) a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej z oprávnených osôb, ak

 • jedna z nich má nárok na materské alebo na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako 256 eur (t.j. výška rodičovského príspevku podľa § 4 ods. 2)
 • jednej z nich štát, ktorý nie je  členským štátom, vypláca obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské alebo
 • jednej z nich sa vypláca príspevok na starostlivosť o dieťa podľa zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa  (561/2008 Z.z.)

Poberanie náhrady služobného platu pri dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, nemocenského, ošetrovného, alebo obdobných dávok mimo územia Slovenskej republiky sa považuje pre účely rodičovského príspevku za zárobkovú činnosť, a preto nie je možné poberať zároveň aj rodičovský príspevok.  

Má nárok na rodičovský príspevok aj maloletý rodič?

Áno, avšak len v tom prípade, ak má priznané rodičovské práva a povinnosti súdom.

Rodičovské práva a povinnosti môže súd priznať len maloletému rodičovi, ktorý  je starší ako 16 rokov, a to len v rozsahu osobnej starostlivosti a len vtedy, ak súd dospeje k záveru, že tento rodič dokáže zabezpečiť výkon rodičovských práv a povinností v záujme maloletého dieťaťa.

Aká je výška rodičovského príspevku?

Nový zákon opäť upravuje diferencovanú sumu rodičovského príspevku, a to nasledovne: 

 • 164,22 eura mesačne
 • 256 eur mesačne do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši dva roky veku, ak sa oprávnenej osobe pred vznikom nároku na rodičovský príspevok:

a) vyplácalo z dôvodu riadnej starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte alebo

b) nevyplácalo materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte a bola v posledných dvoch rokoch pred narodením tohto dieťaťa najmenej 270 dní nemocensky poistená; do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia, ktoré sa započítava na účely materského podľa zákona o sociálnom poistení (z.č. 461/2003 Z.z.) (tzn. prerušenie povinného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo pri povinnom nemocenskom poistení SZČO pri vzniku nároku na rodičovský príspevok ak táto osoba nevykonávala činnosť SZČO)  

Ak vznikol oprávnenej osobe z dôvodu riadnej starostlivosti o to isté dieťa nárok na rodičovský príspevok po vyplatení príspevku rodičovi podľa osobitného predpisu (z.č. 561/2008Z.z.), výška rodičovského príspevku je 75% rodičovského príspevku podľa odseku 1 alebo 2 (tzn. 164,22 eura, alebo 256 eur)

 • do troch rokov veku dieťaťa alebo
 • od troch rokov veku dieťaťa do skončenia platnosti posudku podľa osobitného predpisu (ide posudok o priznaní dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťu úradom práce sociálnych vecí a rodiny) najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom dovŕši šesť rokov veku; od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vyplatil rodičovský príspevok vo výške 75 % rodičovského príspevku podľa odseku 1 alebo 2, je suma rodičovského príspevku podľa odseku 1 (tzn. 164,22 eura), ak sú naďalej splnené podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Ide o situáciu upravenú zákonom č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť od dieťa v §5 ods. 2 a 3 nasledovne:
 
(2) Príspevok rodičovi je 25 % zo súčtu súm rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu, na ktoré by mala oprávnená osoba nárok z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa, za ktorú by sa jej poskytoval rodičovský príspevok,

a) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku, alebo

b) do skončenia platnosti vydaného posudku podľa osobitného predpisu, najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom dovŕši šesť rokov veku.

(3) Súčet súm podľa odseku 2 sa vypočíta zo súm platných v kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba začala vykonávať zárobkovú činnosť

Kedy môže byť vyplácanie rodičovského príspevku zastavené?

Výplata rodičovského príspevku sa zastaví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil nasledovne:

1. Ak vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok, na jeho výplatu, alebo či sa rodičovský príspevok vypláca v správnej sume, alebo na výplatu rodičovského príspevku je naďalej príslušný platiteľ na území Slovenskej republiky.

Ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvody, pre ktoré sa jeho výplata zastavila, výplata rodičovského príspevku sa v tomto prípade obnoví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na jeho zastavenie. Ak boli podmienky nároku na rodičovský príspevok a na jeho výplatu počas jej zastavenia splnené, rodičovský príspevok sa za obdobie zastavenia jeho výplaty doplatí.

2. Ak vznikol dôvod na prešetrenie či na poskytovanie rodičovského príspevku je príslušná inštitúcia iného členského štátu.

Výplata sa v tomto prípade obnoví ak príslušná inštitúcia iného členského štátu rozhodla o neposkytnutí rodičovského príspevku alebo o poskytnutí rodičovského príspevku v nižšej sume, ako v sume podľa § 4 ods. 1 alebo 2 (tzn. 164,22 eura alebo 256 eur).

Túto skutočnosť je povinná preukázať oprávnená osoba a výplata rodičovského príspevku sa obnoví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k preukázaniu platiteľovi. Rodičovský príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty alebo za jeho časť, ak podmienky nároku na rodičovský príspevok a na jeho výplatu počas tohto obdobia boli podľa tohto zákona splnené a oprávnená osoba si uplatnila nárok v inom členskom štáte, ale príslušná inštitúcia tohto členského štátu za toto obdobie alebo za jeho časť neposkytla rodičovský príspevok.

V oboch uvedených prípadoch úrad práce, sociálnych vecí a rodiny musí výplatu zastaviť, nemôže rozhodnúť inak.

Ako je to s nárok vzniknutým pred účinnosťou nového zákona o rodičovskom príspevku?

 1. Ak bol rodičovský príspevok priznaný podľa starého zákona 280/2002 Z.z. a nárok naďalej trvá aj po 31. 12. 2009, považuje sa tento rodičovský príspevok za rodičovský príspevok podľa nového zákona a vypláca sa v sume podľa § 4 ods. 1 alebo 3 ( teda 164,22 eura alebo 75%).
 2. Ak nárok na rodičovský príspevok vznikol pred 1. 1. 2010 (podľa starého zákona) avšak sa o ňom do 31.12. 2009 právoplatne nerozhodlo, o nároku na rodičovský príspevok sa rozhodne za obdobie pred 1. 1. 2010 podľa starého zákona (280/2002 Z.z.). Ak nárok na tento rodičovský príspevok trvá aj po 31. 12. 2009, rodičovský príspevok sa od 1. 1. 2010 vypláca v sume podľa § 4 ods. 1 alebo 3 (teda 164,22 eura alebo 75%).

Ako môžem získať zvýšený rodičovský príspevok?

Ak sa rodičovský príspevok priznal oprávnenej osobe za obdobie pred 1. 1. 2010 a vypláca sa jej aj po 31.12.2009, môže táto osoba požiadať o rodičovský príspevok vo zvýšenej sume 256,- eur (podľa § 4 ods. 2)  písomnou žiadosťou. Je na rozhodnutí oprávnenej osoby, či túto žiadosť podá.

Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok vo zvýšenej sume ( § 4 ods. 2), zaniká jej nárok na rodičovský príspevok, ktorý jej bol priznaný podľa zákona 280/2002 Z.z..

Ak táto osoba spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok vo zvýšenej sume za obdobie, počas ktorého sa jej vyplácal po 31. 12.2009 rodičovský príspevok podľa zákona 280/2002 Z.z., vyplatí sa jej rozdiel medzi vyplateným rodičovským príspevkom a zvýšeným rodičovským príspevkom od vzniku nároku na rodičovský príspevok podľa nového zákona, najdlhšie za obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa jej priznal rodičovský príspevok podľa nového zákona.

Existuje na uplatnenie rodičovského príspevku nejaká lehota?

Nový zákon o rodičovskom príspevku ročnú prekluzívnu lehotu skrátil.

Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

V prípade dovŕšenia troch 3 (6) rokov veku dieťaťa zaniká nárok na rodičovský príspevok od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo daný vek.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká aj smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Je potrebné skončenie rodičovskej dovolenky platiteľovi rodičovského príspevku  nahlásiť?

V prípade, že zaniká nárok na rodičovský príspevok z dôvodu dosiahnutia príslušného veku dieťaťa nie je potrebné takúto skutočnosť nahlasovať.

Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností.

Kompetentné úrady, linky na iné zdoje, tlačivá

Prechod z rodičovského príspevku na materské

V prípade, že sa staráte o dieťa a poberáte rodičovský príspevok a prechádzate na materské, máte povinnosť túto skutočnosť oznámiť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Linka - nájdite si svoj Úrad

Kompetentná inštitúcia: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tlačivá:

Žiadosť o rodičovský príspevok (.pdf)

Ak žiadateľ vyznačí, že bol nemocensky poistený/á, žiada potvrdiť údaje o nároku na materské na tlačive „Potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku“ v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, útvar nemocenského poistenia.

Nezabudnite (pri ďalšom tehotenstve!) na ohlásenie prechodu z rodičovskej na materskú dovolenku v zdravotnej poisťovni

Ohláste Vašej zdravotnej poisťovni skutočnosť, že ste nastúpili na materskú dovolenku.

Kompetentná inštitúcia: zdravotná poisťovňa, v ktorej je matka poistená

—————

Späť